Organització humanitària que ofereix serveis específics d'atenció social a persones en situació de vulnerabilitat: serveis per a persones grans, infància i joves en risc, persones immigrades i refugiades, dones víctimes de violència de gènere i persones en situació d'extrema vulnerabilitat.

Som una associació que tenim per missió ser cada cop més a prop de les persones vulnerables en l'àmbit estatal i internacional a través d'accions de caràcter preventiu, assistencial, rehabilitadors i de desenvolupament realitzades essencialment per voluntariat. La Creu Roja, com a organització humanitària i d'acció voluntària arrelada a la societat, donarà respostes integrals des d'una perspectiva de desenvolupament a les víctimes de desastres i d'emergències a problemes socials, de salut i mediambientals.

Participació a Terrassa Cooperativa 2020:

Un projecte sociocomunitari a partir de la suma de la xarxa de biblioteques i entitats de l’economia social.